Skip to content
طراحی و ساخت گیج های کنترلی مندریل
طراحی و ساخت گیج های کنترلی مندریلطراحی و تولید انواع گیج و فیکسچرهای کنترلی (checking fixture)

فیکسچرهای کنترلی شیلنگهای خودرو

طراحی و ساخت چکینگ فیکسچرهای کنترلی شیلنگهای خودرو

 

چکینگ فیکسچرهای کنترلی شیلنگهای سوخت

طراحی و ساخت چکینگ فیکسچرهای کنترلی شیلنگهای سوخت

 

 

 

 

 

 

گیج های کنترلی مندریل

طراحی و ساخت گیج های کنترلی مندریل

 

 

 

 

 

 

 

گیج های کنترلی موقعیت

طراحی و ساخت گیج های کنترلی موقعیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گیجهای کنترلی پارامترهای هندسی

طراحی و ساخت انواع گیجهای کنترلی پارامترهای هندسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فیکسچرهای تست

طراحی و ساخت انواع فیکسچرهای تست

 

 

 

 

 

 

 

دستگاه تست عمر و آزمون

طراحی و ساخت انواع دستگاه تست عمر و آزمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گیجهای مرکب

طراحی و ساخت گیجهای مرکب

گیجهای مرکب